Sambutan Panitia Peringatan Tahun Baru Hijriah Singkat Dilengkapi Terjemah


Contoh teks pranatacara terbaru.com - Bulan Muharram merupakan termasuk bulan yang dimuliakan. Pada bulan ini menjadi momen untuk menegakkan kembali syiar Islam. Banyak amalan-amalan sunah yang bisa dikerjakan seperti berpuasa dan lain sebagainya. 

Bulan Muharram merupakan bulan pertama dalam kalender islam. Pada bulan ini banyak tempat yang membuat majelis-majelis atau mengadakan berbagai kegiatan dalam rangka syiar Islam. Syiar Islam yang ada di masyarakat diantaranya adalah pengajian terbuka atau tabligh. Tabligh ini umumnya mendatangkan seorang kyai atau ustadz untuk mengisi acara mauidhoh hasanah.

Kegiatan pengajian akan lebih bagus bila dibentuk kepanitiaan. Kepanitiaan akan menjadikan kegiatan bisa berjalan lebih tertib dan terkondisikan. 

Namun  panitia sebagai tuan rumah biasanya diharuskan memberikan sambutan. Ketua panitia maju untuk mempersilahkan tamu duduk atau mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya semua pihak yang telah berkenan memberikan sumbang sih hingga terlaksananya acara. Tidak lupa sampaikan juga permohonan maaf bila ada kekurangan dalam kegiatan.

Berikut ini contoh teks sambutan panitia pengajian tahun baru Islam dalam Bahasa Indonesia dan dilengkapi terjemah/versi bahasa Jawa.

Sambutan Panitia Peringatan Tahun Baru Hijriah Singkat Dilengkapi Terjemah Bahasa Jawa

VERSI BAHASA INDONESIA 

Mukadimah:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ابن عبد الله لاني بعده ، قال التي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه ، أما بعد،

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahiladzii Arsala rasuluuhu bil Huda wadiinil haqqi. Asyhadu Allah Ilaha illahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu Anna Muhammadan 'abduhu waruuluh. Allahumma fasholli wasallam wa barik 'alaa sayyidina Muhammad ibni Abdillah laa nabiyya'dah. Ammaa ba'du.

Artinya:

Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang tunggal, tidak ada sekutu bagi-Nya, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Amma ba'du.

Kepada bapak ibu para tamu yang kami hormati.

Kepada ulama, kyai, asatidz, khususnya kepada Al Mukarom Romo Kyai Haji Salafudin, M.Ag yang bersama-sama kita tunggu-tunggu fatwa dan arahannya.

Yang saya banggakan pula para pemuda karang taruna yang dimulyakan Allah.

Marilah kita memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah berkenan melimpahkan hidayah, dan rahmat-Nya kepada kita semua dengan bukti bahwa pada kesempatan ini kita bisa selalu menjaga keimanan dan keislaman sehingga dapat menghadiri acara memperingati tahun baru Hijriah pada tanggal 1 Muharram dengan keadaan selamat dan sehat tidak kurang suatu apapun.

Tidak ketinggalan, bersama mari kita haturkan juga  sholawat untuk Uswatun Hasanah kita Rasulullah Saw biqoulina "Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad" . Semoga kita termasuk umat yang dapat berkumpul bersama Beliau dan memperoleh syafa'atnya. Aamiin.

Hadirin yang kamu hormati,

Saya di sini sebagai wakil dari panitia peringatan tahun baru hijriyah 1 Muharrom, pertama-tama mengucapkan selamat datang, sugeng rawuh..

مرحبا أهلاً وسهلاً بحضوركم

Marhaban ahlan wasahlan bihudhurikum

Suatu kebahagiaan bagi kami atas kehadiran bapak ibu sekalian. Semoga hal tersebut menjadi tali silaturrahmi antara kita semua yang nantinya dijanjikan oleh Allah SWT sebagai sebab lapangnya rizki dan panjangnya umur kita. Amin.

Kami segenap panitia menyampaikan terima kasih banyak atas segala bantuan dari semua lapisan masyarakat, baik berupa material, tenaga, pikiran dan sumbang sih dalam bentuk lainnya. Panitia tidak bisa memberi balasan, hanya teriring do'a

جزاكم الله أحسن الجزاء جزاء وخيرا

Jazakumullahu ahsanal jazaai jazaan wa Khoiron.

Semoga Allah SWT memberi balasan yang lebih baik. Aamiin.

Kami panitia telah berusaha menyiapkan acara ini sebaik-baiknya. Namun kami juga menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata, maka dari itu bila ada kekurangan dan ketidaknyamanan dari penyambutan,tempat, hidangan hingga penghormatan, kami meminta bapak ibu sekalian berkenan memberikan maaf yang sebesar-besarnya. 

Harapan dari kami, semoga acara pengajian ini dapat memberikan semangat dan motivasi kepada masyarakat untuk giat beribadah, mengaji, beramal sholih dan memberantas kemaksiatan. Pengajian ini bisa semakin membawa kemajuan dalam peningkatan ketakwaan masyarakat.

Akhir kata, demikian yang dapat saya sampaikan, bila ada khilafnya dalam saya bertutur kata serta bertingkah laku, dengan kerendahan hati saya memohon maaf.

Billahittaufiiqu walhidayah warridho wal'inayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Baca juga:

Contoh teks pranatacara pengajian Tahun Baru Hijriah 

VERSI BAHASA JAWA

Mukadimah

Assalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Alhamdulillahiladzii Arsala rasuulahu bil Huda wadiinil haqqi. Asyhadu Allah Ilaha illahu wahdahu la syarikalah, wa asyhadu Anna Muhammadan 'abduhu waruuluh. Allahumma fasholli wasallam wa barik 'alaa sayyidina Muhammad ibni Abdillah laa nabiyya'dah. Ammaa ba'du.


Dhumateng bapak ibu para tamu ingkang dahar kinormatan.

Katur Dhumateng para ulama, kyai, asatidz, khususipun dhumateng Al Mukarom Romo Kyai Haji Salafudin, M.Ag ingkang sesarengan dipun antu-antu menggah fatwa lan pituduhipun.

Ingkang Kula bombongaken para kaneman Wreda muda taruna ingkang dipun mulyakan Gusti Allah.

Monggo Kula panjenengan sami sesarengan ngaturaken puja dan puji syukur wonge ngarsanipun  Allah SWT ingkang sampun hambabar daya pangaribawanipun Dhumateng kawula Dasih, cihna ing kalodangan menika Kula panjenengan sami taksih saget njagi kaimanan dan kaislaman satemah saget angrawuhi adicara mengeti warsa enggal hijriah 1 Muharram 1444 Kanthi Rahayu tanpa reridu.

Boten katalumpen, mangga sesarengan ugi ngaturaken sholawat Katur Uswatun Hasanah kula panjenengan sami Rasulullah Saw biqoulina "Allahumma sholli 'ala sayyidina Muhammad" . Mugi Kula lan panjenengan sami lalebet umatipun ingkan saget makempal syafa'atnya. Aamiin.

Para rawuh ingkang kinormatan,

Kula minangka sesulih saking panitia pengetan warsa enggal hijriyah setunggal Muharrom 1444, kaping sepisan ngaturaken Sugeng rawuh..

مرحبا أهلاً وسهلاً بحضوركم

Marhaban ahlan wasahlan bihudhurikum

Dados kabagyan Kula sami bapak ibu sekalian kesdu rawuh wonten adicara menika.  Mugi  Sedaya kalawau ndadosaken tangsuling silaturrahmi antawisipun Kula panjenengan sami Saha pikantuk kados menapa ingkang sampun dipun janji dening Gusti Allah SWT dados lantaran jembaripun rizki lan panjang yuswa. Amin.

Kula sami segunging panitia ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindan Sedaya sih kadarman panjenengan sami ingkang awujud dana, tenaga Saha fikiran lan sanesipun. Panitia boten saget atur piwales, hamamung ndedunga 

جزاكم الله أحسن الجزاء جزاء وخيرا

Jazakumullahu ahsanal jazaai jazaan wa Khoiron.

Mugi Allah SWT ngaturi Piwales ingkang langkung sae. Aamiin.

Kapanitian sampun Budi daya anggenipun nyamaptaaken adicara Kanthi sak sae saenipun. Ananging Kula sami nglenggana bilih boten wonten ingkang sampurna, amargi kasampurnan namung kagunganipun Gusti Allah.  Pramila hambuk bilih wonten kekirangan lan samukawis ingkang boten anuju prana, Kula nyuwun bapak ibu sami kepareng hanglumeberaken gunging samudra pangaksama.

Pikajengipun panitia, adicara ing kalodangan menika saget dados sumangat lan motivasi dhumateng bebrayan kathah. Pangaosan kalawau saya nambahi bebrayan giat anggenipun nglasaknaaken pangibadah, ngaos, lan tumandang kesaenan Saha ngilangi kamaksiatan, lan saya ningkat takwanipun.

Puputing atur, mekaten ingkang saget Kula aturaken, hambuk bilih wonten khilafupun anggen Kula matur lan tindak tanduk Kula, Kanthi andap asoring manah Kula nyuwun pangapunten.

Billahittaufiiqu walhidayah warridho wal'inayah

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Demikian contoh teks sambutan panitia pengajian tahun baru Islam 1 Muharram 1444 dua versi bahasa Indonesia dan bahasa Jawa.

Untuk memperdalam publik speaking bisa belajar di LPK Sekolah pranatacara.

0 comments

Post a Comment