Contoh Teks Pambagyoharjo Acara Lamaran. Dilengkapi Bahasa Indonesia


Daftar isi

  • Pengantar
  • Contoh teks Pambagyoharjo Lamaran 

  • Terjemah Bahasa Indonesia teks Pambagyoharjo Lamaran
  • Saran
  • Kesimpulan 

Tuladha Atur Pambagyoharjo Lamaran ini merupakan pelengkap dari artikel saya sebelumnya yang membahas acara lamaran. Acara lamaran merupakan sebuah acara yang umumnya ada dan masih eksis dilakukan di masyarakat bagi orang yang mau menikah. 

Pambagyoharjo Lamaran merupakan salah satu isi rangkaian acara lamaran. Pambagyoharjo lamaran merupakan sambutan tuan rumah yang umumnya tidak disampaikan langsung olehnya, tapi menggunakan wakil bicara. Wakil bicara pambagyoharjo lamaran ini bisa saja menunjuk seseorang yang dianggap mampu, namun adakalanya dirangkap sekalian oleh pembawa acara.

Baca juga: contoh teks pembawa acara lamaran 

Bila budaya setempat masih  menggunakan Bahasa Jawa, maka sebaiknya sambutan lamaran atau Pambagyoharjo Lamaran juga menggunakan bahasa Jawa. Sebagai panduan, saya berikan artikelnya. Artikel bisa saja digunakan semua, namun adakalanya juga menyesuaikan keadaan. Untuk memudahkan memahami, dalam artikel ini juga dilengkapi dengan terjemah bahasa Indonesia.

Contoh teks ini perlu diberi nama untuk pemerannya agar semakin mudah untuk digunakan, selanjutnya tinggal mengganti namanya sesuai kebutuhan. Adapun nama-nama yang digunakan dalam Pambagyoharjo lamaran diantaranya adalah, nama pamangku Gati (tuan rumah/yang punya hajat),anak perempuannya (yang dilamar), bapak calon mantu (calon besan laki-laki), calon mantu (yang melamar).  Berikut daftar namanya:

  • Tuan rumah bernama Darmawan
  • Calon mempelai perempuan bernama Suciwati

Untuk pihak keluarga laki-laki

  • Bapak bernama Suryanto
  • Calon mempelai laki-laki bernama Joko Santoso

Berikut ini contoh teksnya:

------------------------------------

Tuladha Atur Pambagyoharjo Lamaran 

Bismillahirrohmanirrohim 

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Katur dhumateng Para tamu kakung miwah putri ingkang winantu ing kabagyan. Para sesepuh, para pinisepuh ingkang sampun pana ing pamawas sarta lebda ing pitutur, mliginipun Katur bapak ibu keluarga  badhe besan sutrisna ingkang satuhu kinormatan, boten katalumpen dhumateng para kaneman ingkang Bagya Mulya.

Keparengna kula mambeng saha nggempil kamardikan panjenengan sedaya awit kula mradapa dawuhipun Bp. Darmawan sekaliyan, piniji kinen ngaturaken Pambagyoharjo.

Minangka purwakaning atur sumangga sesarengan Kula dhereaken memuji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah ingkang Maha Wicaksana, Awit Kanthi sih wilasa miwah barokah ingkang rumentah dhumateng panjenengan sedaya dalasan kula, satemah ing kalenggahan menika panjejengan lan Kula  taksih saged nyawiji, manunggal kanthi pinayungan karaharjan tebih ing sambekala.

Para tamu Kakung putri ingkang satuhu kinormatan, madyaning pepanggihan menika Bp. Darmawan sekaliyan lumantar kula ngaturaken Sugeng rawuh wonten papan prasaja menika, mugi keparenga panjenengan Sedaya lenggah kanthi mardu mardikaning panggalih.

Keparenga kula aturaken menggah lekasing sedya wigatosing gati wonten ing kalenggahan menika. Nadyan panjenengan sedaya hambok bilih sampun sekaliyan ngawuningani. Nun inggih ing nguni Panjenenganipun Bp. Darmawan dalasan garwa sampun nggumolongaken pirembagan kaliyan panjenenganipun Bp. Suryanto, pangajab sami-sami netepi darmaning asepuh nedya ngraketaken balung apisah daging arenggang, ingkang antawisipun Bp. Suryanto sekaliyan garwa kagungan putra ingkang  kekasih Bg. (Bagus) Joko Santoso, lan Panjenenganipun Bp. Darmawan sekaliyan anggadhahi Kenya siwi kanthi sesilih Rr (Rara) Suciwati, manunggaling sedya ingkang sampun jumbuh handhaupaken satataning adat. Inggih awit saking samudayanipun sampun manunggal cipta rasa miwah karsanipun ing kalenggahan punika badhe kaleksanaaken tata upacara pasrah panampining upakarti winastan lamaran.

Mugi-mugi lekas wekasing sedya saged kasembadan ingkang sami ginayuh, panyuwunipun Bp. Darmawan sekaliyan mugi wontena jumurunging pamuji hastuti saking para lenggah sadaya hanggenya Bp. Darmawan sekaliyan badhe 'nampi pasrahipun badhe kadang besan tansah manggih basuki ing salwiring reh.

Hambok bilih Bp.Darmawan sekaliyan sumarambah para kulawara anggenipun nampi karawuhan panjenengan sedaya kiranging tanggap tangguh miwah gupuh labet hanglenggana budi dayaning manungsa kirang sampurna, awit saking punika Bp. Darmawan sekaliyan namung tansah tumadhah lubering pangaksama. 

Ing wasana cekap semanten aturipun Bp. Darmawan sekaliyan lumantar kula, hambok bilih wonten atur kula ingkang mboten mranani dhiri saha mboten hanuju prana labet kiranging seserepan kula ing reh suba sita, basa tuwin sastra, mugi diagung pangaksama panjenengan sedaya, wekdal kula aturaken kadang pranatacara.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Terjemah Bahasa Indonesia 

Loading.....
Silahkan kembali beberapa saat 

0 comments

Post a Comment