Teks pranatacara pasrah tampi dalam upacara panggih temanten bahasa Jawa

teks-pranatacara-pasrah-tampi-dalam upacara-panggih--temanten-bahasa-Jawa
Teks pranatacara pasrah tampi dalam upacara panggih temanten bahasa Jawa

Teks pranatacara pasrah tampi temanten bahasa Jawa digunakan ketika memandu pengantin laki-laki sudah tiba, maka akan segera dilakukan upacara serah terima. Tentu sebagai pranatacara juga harus mengantarkan sesi ini agar acara dapat berjalan dengan baik. Pada sesi ini acara tidaklah terlalu lama karena seyogyanya hanya sekedar serah terima pengantin bahwa sudah siap untuk melaksanakan upacara pernikahan. 

Baca sebelumnya: Teks membuka acara panggih temanten

Berikut ini Teks pranatacara pasrah tampi temanten bahasa Jawa

4. Tuladha pranatacara badhe upacara pasrah lan tampi

Sampun tinata titi tataning gati, nun inggih putra temanten kakung sampun jumeneng wonten sangajenging wiwara kepareng badhe hanetebi upacara pasrah, wondhene ingkang kepareng hamasrahaken panjenenganipun Bp..... minangka panampi sulih ingkang mengku gati nun inggih panjenenganipun Bp..... hambok bilih sampun samekta ing samudayaning saha swasana kasumanggakake dhumateng para-para ingkang piniji sumangga nun nuwun.


5. Tuladha pranatacara badhe upacara panggih temanten

Bapak ibu para rawuh saha para lenggah, sampun dumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara salajengipun inggih panggihing putra temanten sekalihan, menggah ingkang piniji manggihaken putra temanten nun inggih Ibu .....juru sumbaganipun temanten, minangka panganthining putra temanten putri Ibu ingkang sarta Ibu wondene ingkang nyamektakaken uba rampening panggih Ibu dhumateng panjenenganipun

Ibu minangka pangembaning sekar cepaka sasele mugi keparenga hamapag jengkaring putra temanten putri saking sasana adi, jengkaring putra temanten putri ingkang sarta panggihing putra temanten sekaliyan binarung ungeling gangsa Kodhok Ngorek, kalajengaken Ketawang Larasmaya

Para rawuh saha para lenggah, paripurna panggihing putra temanten, ingkang punika pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika dereng paripurna, mila awit saking punika mugi wontensuka lilaning penggalih kasekecakna lenggah saengga paripurnaning pawiwahan ing kalenggahan punika.

6. Tuladha pranatacara badhe ngrawuhaken besan


Para rawuh saha para lenggah, sampun paripurna putra temanten anggennya netepi tatacara adat ingkang sinengker nun inggih upacara krobongan winastan kacar-kucur. Mila awit saking punika laksitaning upacara salajengipun nun inggih rawuhing kadang besan sutresna, dhumateng ingkang piniji minangka hanganthi rawuhing kadang besan nun inggih panjenenganipun Bp., sekalihan, jengkaring Bp. sekalihan binarung ungeling ladrang Tirta Kencana nuwun.dening para ingkang piniji kanthi lulus raharja nir ing sambekala.

Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, wus dumugi wahyaning mangsa kala laksitaning upacara salajengipun inggih panggihing putra temanten sekalihan, menggah ingkang piniji manggihaken putra temanten nun inggih juru sumbaganipun temanten, Ibu..... (nama juru rias) murih rahayuning sedya hamung sumangga.

7. Tuladha pranatacara mlebet acara sinduran 

Tinon wus paripurna upacara panggih, satuhu trep pindha curiga panggih kaliyan warangka. bebasan getih rong tetes, daging rong tempel, balung rong ceklek, samangke sampun wus manunggal dadya sajuga. Sang jejaka miwah sang kenya, mangkya wus manunggal inng karep, nunggal sedya, nunggal tekad, nunggal ati, nunggal raga, nungal jiwa mangun brayat anyar wonten madayaning bebrayan agung. 

8. Tuladha pranatacara saklebeting upacara krobongan / tandur temanten

Sagunging para tamu miwah putri ingkang satuhu bagya mulya, kawistingal sampun dumugi wonten ing dampar kencana, menika dados pralampita bilih adicara krobongan enggal katindaaken. Ngaturi uninga bilih sak lebeting acara krobogan antawisipun bobot timbang, nggih menika ingkang rama badhe nimbang temanten kekalih, candaakipun nun inggih tandur, temanten dipun winisuda lan dados sahipun anggenipun hanglampahi upacara adat panggih temanten. kalajengaken kacar-kucur minangka pralampita bilih minangka kakung kedah atur guna kaya dhumateng semahipun, purna kacar-kucur kalajenganken dahar kembul, nggih meningka asung pralampita bilih samudayanipun kawontenan wonten ing bale wismanipun saha ing alam bebrayan agung kedah dipun raosaken sesarengan.

9. Tuladha pranatacara badhe sungkeman


Nun inggih para rawuh saha para lenggah, kadang besan sutresna panjenenganipun Bp., lenggah aben ajeng kalihan Bp.... sekalihan (besan) sampun sekalihan (ingkang mengku gati) wonten ing sasana ingkang sampun sumadya, keparenging sedya badhe hanampi sungkeming putra temanten sekalihan, ingkang piniji nglolos dhuwung panjenenganipun Bp.... hambok bilih sampun samekta ing gati, rahayuning sedya kasumanggakaken para-para ingkang piniji, sungkeming putra temanten sinarengan rerepen sekar macapat dhandhanggula, sumangga nun nuwun.

10. Tuladha pranatacara purna sungkeman mlebet acara pambagyaharjo


Alhamdulillahirabbil'alamin kanthi lulus raharja putra temanten sampun purna hanggennya ngaras pada, kanthi menika inggal lumadi acara  pambagyaharja saking kaluarga mengku gati ingkang badhe kasariran panjenenganipun Bp.... (ingkang piniji ), murih rahayning sedya hamung sumangga.

11. Tuladha pranatacara purna pambagyaharja


Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, paripurna atur pambagya yuwana saking panjenenganipun Bp..... (ingkang mengku gati) ingkang tinalang basa panjenenganipun Bp.... (ingkang piniji) kanthi ruruh hangarah prana, titi, tata, titis, wijang wijilih pangandika sarengga mboten wonten ingkang karempit, salajengipun ngaturi uninga bilih pahargyan prasaja ing kalenggahan punika dereng paripurna, paripurnaning hambok bilih ing mangke sampun wonten pratandha saking kulawarga minangka paran para. 

(Bilih wonten langen beksan dipun adani wonten ing kalodangan menika)

12.  Tuladha pranatacara badhe acara Kirab 1 (kirab kanarendran)


Para rawuh kakung miwah putri ingkang dahat kinurmatan, sampun purna langen beksan, sak lajengipun putra temanten badhe jengkar sumarak sowan wonten ngarsa panjenengan. Kanthi menika acara kirab kanarendran badhe lumadi. Temanten sarimbit badhe ngrucat busana kanarendran hangrasuk busana kasatriyan. Kepareng suba manggala saha para ingkang piniji siyaga ing gati, kirab badhe kabiwada rerepen dhandhanggula,nun.

14. Tuladha pranatacara wonten ing wedhal mirunggan 


Panjenenganipun para rawuh saha para lenggah, makaten jengkaring putra temanten sekalihan ingkang winastan kirab Kanarendran sampun paripurna, titi laksana salajengipun nun inggih minangka miyak swasana, keparenging sedya Bp. sekalihan (ingkang mengku gati) badhe atur panglipur malih arupi langen beksan dening kadang mbok bilih sampun samekta ing gati kasumanggakaken dhumateng para-para ingkang piniji. (menawi wonten) ingkang katindakaken ingkang sarta kadang

Jika tidak ada beksan bisa menggunakan teks berikut:

Dhumateng para rawuh saha para lenggah kasuwun lelenggahan kanthi mirunggan saengga paripurnaning pawiwahan ing kalengahan punika sinambi midhangetaken ungeling gangsa lokananta ingkang sampun cinandhi ing pita swara dening kadang kula panata pita swara, mugi kajumbuhna kalihan swasana nuwun. Menawi karawitan: Dipun isi gendhing-gendhing.

15. Tuladha pranatacara badhe acara Kirab II(Kasatriyan)


Sampun wonten ganda ingkang sumrebak awit katiyubing samirana manda, menika atur pralimpita bilih temanten sarimbit sampun purna anggenipun ngrasuk busana kasatriyan, pramila enggal humarak sowan malih wonten ngarsa panjenegan sadaya, menika ingkang winastan kirab kasatriyan. kirab badhe kabiwada ungeling Ketawang Suba Kastawa, nuwun. (Bisa diiringi dengan panyandra)

16. Tuladha pranatacara purna acara Kirab II


Para tamu saha para lenggah, kirab temanten sarimbit ingkang winastan kirab kasatriyan sampun purna, kepareng sabar ingkang sawetawis hangestreni tumapaking gati dumugi purnaning acara.

Wedhal mirunggan menika saget dipun ungelaken gending-gending panglipur hambuk bilih boten wonten beksan. 

17. Tuladha pranatacara badhe penutupan acara


Nun inggih para rawuh saha para lenggah, kados sampun ndungkap paripurna lampahing tata upacara pawiwahan prasaja ing ri kalenggahan punika, ingkang punika jumbuh kalian urut reroncening tata upacara ingkang sampun rinakit, purwa, madya wasana sampun kalampahan kanthi wilujeng nir ing sambekala awit saking punika tebih saking raos panundhung saking (ingkang mengku gati) anggenipun nampi karawuhan panjenengan kiranging tanggap tangguh, panjenenganipun Bp.... gupuh miwah suguh mugi diagung pangaksama panjenengan sadaya, jengkaring putra temanten saking sasana wisudha tama minangka paripuraning pawiwahan, ingkang kepareng hangathi jengkaripun nun inggih panjenenganipun Bp..... sekalihan, jengkaring putra temanten binarung ungeling gangsa ladrang gleyong laras pelog pathet nem sumangga nun nuwun.

Hamung semanten panjenenganipun para rawuh saha para lenggah pahargyan prasaja ing ri kalenggahan punika, mila awit saking punika kula minangka jejering pambiwara tartamtu kathah kekiranganipun saha kekilapan labed budi dayaning manungsa kirang sampurna ingkang sarta kirang pana anggen kula nampi wewarah mawantu-wantu ngaturaken tebah siti sekul binuntel roning kalapa, apuranta mbok bilih wonten lepat kula. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tips mengatasi rasa gugup ketika berbicara di depan orang banyak

Rasa gugup atau tegang saat berbicara di depan orang banyak adalah hal yang wajar dan umum terjadi. Namun, jika tidak diatasi dengan baik, rasa gugup tersebut dapat mengganggu penampilan dan performa seseorang saat berbicara di depan umum. Berikut beberapa tips yang dapat membantu mengatasi rasa gugup di depan orang banyak:

Persiapkan diri dengan baik: Persiapan yang matang sebelum berbicara di depan orang banyak dapat membantu mengurangi rasa gugup. Persiapkan materi presentasi atau pidato dengan baik, latihan presentasi atau pidato, dan kenali audiens yang akan hadir.

Bernapas dengan baik: Bernafas dengan baik dapat membantu menenangkan diri dan memperkuat pengendalian diri. Bernafas dalam-dalam secara perlahan dan dalam sebelum dan selama berbicara dapat membantu mengurangi rasa gugup.

Bersikap positif: Bersikap positif dan memandang ke arah audiens saat berbicara dapat membantu mengurangi rasa gugup. Ingatlah bahwa audiens hadir untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan dan bersikaplah percaya diri.

Membuat kontak mata: Membuat kontak mata dengan audiens saat berbicara dapat membantu mengurangi rasa gugup. Membuat kontak mata dengan audiens akan membantu seseorang merasa lebih terhubung dengan audiens dan membantu seseorang merasa lebih percaya diri.

Mengalihkan perhatian: Mengalihkan perhatian dari diri sendiri dan memikirkan kepentingan audiens dan tujuan dari presentasi atau pidato dapat membantu mengurangi rasa gugup.

Menggunakan teknologi: Menggunakan teknologi seperti slide presentasi atau cue cards dapat membantu mengurangi rasa gugup karena dapat membantu seseorang merasa lebih siap dan terorganisir.

Berlatih: Berlatih secara teratur dan secara intensif dapat membantu seseorang merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan orang banyak. Berlatih dapat membantu seseorang merasa lebih siap dan terbiasa dengan situasi.

Mengatasi rasa gugup saat berbicara di depan orang banyak membutuhkan waktu dan latihan. Dengan mempraktikkan tips-tips di atas secara teratur, seseorang dapat mengurangi rasa gugup dan merasa lebih percaya diri saat berbicara di depan umum.

Jadi pranatacara memang perlu menambah wawasan dan kosakata agar semakin percaya diri dalam berkarya. Jika perlu boleh mengambil kelas pranatacara agar semakin terarah. Namun jika memang banyak kendala contoh teks pranatacara pasrah tampi temanten bahasa Jawa ini bisa digunakan untuk berlatih.

Demikian teks pranatacara bahasa Jawa upacara panggih temanten hingga sungkeman lengkap. Teks tersebut masih bisa disesuaikan kebutuhan, bisa dikurangi atau ditambah. Semoga membantu.anggih temanten hingga sungkeman lengkap. Teks tersebut ma bisa disesuaikan kebutuhan, bisa dikurangi atau ditambah. Semoga membantu.,.

0 comments

Post a Comment